Ο συνολικός στόχος του ερευνητικού εργαστηρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση των σωματικών και ψυχολογικών διεργασιών των νευρολογικών νοσημάτων στο υπόβαθρο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας αλλά και των ηθικών προβληματισμών που εγείρονται κατά την νοσηλεία και αποθεραπεία των ασθενών αυτών.

 

Επιμέρους σκοποί:

Το εργαστήριο “Νευρολογικά νοσήματα και νοσηλευτικές ερευνητικές παρεμβάσεις» έχει σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΔΙΠΑΕ και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα με τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων και την κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών αφενός στο γνωστικό αντικείμενο της νευρολογικής νοσηλευτικής και αφετέρου στα προβλήματα των φροντιστών είτε ανήκουν στην οικογένεια του ασθενούς είτε στην επαγγελματική ομάδα των φροντιστών. Επίσης, στους κύριους στόχους του εργαστηρίου περιλαμβάνονται η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής.

 

Τομείς Δραστηριότητας:

 

 1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Νευρολογικής Νοσηλευτικής.
 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τομέα.
 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων της Νευρολογικής Νοσηλευτικής με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.
 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων συντονίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος της Νοσηλευτικής.
 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.
 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

 

Η λειτουργία του ερευνητικού εργαστηρίου στοχεύει στην..

 

 • Προαγωγή της ψυχοσωματικής γνώσης και οπτικής στη διαδικασία της φροντίδας και θεραπείας της νευρολογικής νόσου, μέσα και πρωτίστως από την Νοσηλευτική επιστήμη αλλά και την συνδρομή άλλων επιστημών υγείας, όπως η Ιατρική, Λογοθεραπεία κ.ά.,
 • Διεξαγωγή αυτοδύναμων ερευνητικών μελετών ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων,
 • Παραγωγή νέας γνώσης και διάχυσή της με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τη συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες,
 • Διεξαγωγή θερινών σχολείων και άλλων μορφών συνεργασίας με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού,
 • Παροχή ψυχολογικής φροντίδας και υποστήριξης ασθενών, μελών της οικογένειάς τους και επαγγελματιών υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, με την μορφή σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων,
 • Συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς οργανισμούς και νοσοκομεία κ.α,
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού μέσω εξειδικευμένων διεθνών συνεργασιών.